Shakuhachi Kinko-ryo Honkyoku no Goro Yamaguchi

CD # Track Title Time
I 1 Hifumi Hachigaeshi 10:48
I 2 Taki Otoshi 15:54
I 3 Akita Sugagaki 13:43
I 4 Koro Sugagaki 20:21
Total Run Time for CD I 60:55:48
II 1 Kyushu Reibo 22:16
II 2 Shizu no Kyoku 17:42
II 3 Kyo Reibo 25:39
Total Run Time for CD II 65:43:74
III 1 Mukaiji Reibo 28:25
III 2 Koku Reibo 29:12
III 3 Ikkan-ryu Koku Kaete 07:40
Total Run Time for CD III 65:24:56
IV 1 Banshiki cho 04:26
IV 2 Shin no Kyorei 17:35
IV 3 Kinsan Kyorei 25:36
Total Run Time for CD IV 47:45:33
V 1 Yoshiya Reibo 24:19
V 2 Yugure no Kyoku 18:08
Total Run Time for CD V 42:31:71
VI 1 Sakae-jishi 61:34
Total Run Time for CD VI 61:34:00
VII 1 Uchikae Kyorei 21:58
VII 2 Igusa Reibo 20:03
VII 3 Izu Reibo 28:21
Total Run Time for CD VII 70:29:48
VIII 1 Reibo Nagashi 21:52
VIII 2 Sokaku Reibo 20:48
VIII 3 Sanya Sugagaki 08:45
VIII 4 Shimotsuke Kyorei 11:55
Total Run Time for CD VIII 63:30:28
IX 1 Meguro Jishi 24:34
IX 2 Gin Ryu Kyorei 34:58
Total Run Time for CD IX 59:37:22
X 1 Sayama Sugagaki 15:17
X 2 Sagariha no Kyoku 10:35
X 3 Namima Reibo 32:23
X 4 Shika no Tone (solo) 10:00
Total Run Time for CD X 68:24:49
XI 1 Shika no Tone (duet) 09:56
XI 2 Hoshosu 24:09
XI 3 Akebono no Shirabe 07:46
XI 4 Akebono Sugagaki 18:06
Total Run Time for CD XI 60:07:06
XII 1 Gotoji No Shirabe 03:37
XII 2 Ganonji No Kyoku 04:23
XII 3 Kinuta Sugomori 20:26
XII 4 Tsuki no Kyoku 15:22
XII 5 Kotobuki no Shirabe 12:38
Total Run Time for CD XII 56:38:51